Plan de prevenire si reducere a deseurilor

Prezenta sinteză a fost elaborată în baza PLANULUI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR pentru MASPEX ROMANIA S.R.L. și detaliază pe scurt mecanismele și procedurile de management a deșeurilor implementate de companie la nivelul tuturor punctelor sale de lucru, dar și pe piata de desfacere a produselor finite, produse ce se află în portofoliul propriu sau al colaboratorilor săi, în vederea comercializării în România.

Informații generale

Operatorii economici care generează deșeuri în urma activităților desfășurate, conform legislației actuale, au ca obiectiv asigurarea unui înalt nivel de protecție a mediului și sănătății populației prin instituirea de măsuri:


a) de prevenire și reducere a generării de deșeuri și de gestionare eficientă a acestora;
b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor;
c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor și de creștere a eficienței utilizării acestora, ca elemente esențiale pentru asigurarea tranziției către o economie circulară și a garanta competitivitatea pe termen lung.


Un plan de prevenire și reducere a deșeurilor are ca prim obiectiv în domeniul gestionării deșeurilor reducerea la minimum a efectelor negative ale deșeurilor asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător, prevenirea și reducerea consumului de resurse, aplicarea practică a ”ierarhiei deșeurilor”, care dă prioritate prevenirii generării deșeurilor prin prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie și eliminarea prin incinerare sau depozitare.


S.C. MASPEX ROMÂNIA deține patru puncte de lucru, localizate la Timișoara, jud. Timiș; Vatra Dornei, jud. Suceava, Giurgiu, jud. Giurgiu, iar sediul principal se află la Vălenii de Munte, jud. Prahova.


Prezentul Plan de Prevenire și Reducere a Deșeurilor, a fost elaborat de către OCON ECORISC S.R.L. în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, pentru întreaga societate S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L., având la bază un audit de deșeuri generate la sediul din localitatea Vălenii de Munte, Jud. Prahova.Astfel, s-a constatat că societatea a implementat un plan de reducere și prevenire a cantităților de deșeuri generate, prin colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, evidența acestora, predarea periodică a deșeurilor valorificabile către operatorii autorizați și verificarea produselor achiziționate și comercializate, fiind astfel redusă în special cantitatea de deșeuri care urmează a fi predate spre eliminare în depozitele de deșeuri.

Ca politică de management de mediu în domeniul deșeurilor, la nivelul întregii companii, S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. are implementată o viziune de ansamblu la nivelul întreprinderii privind stabilirea modului de colectare a deșeurilor produse de fabrică și transmiterea acestora unor firme autorizate, denumită ”Procedura Sistemului Calității. Procedura de Gestionare a Deșeurilor”, PS. 21.01 din data de 01.07.2021, conform cerințelor normei SR EN ISO 9001:2008, Codex Alimentarius, IFS Food standard vers.

Obiectivele și sarcinile de mediu sunt realizate conform Politicii de Calitate în vigoare, ale cărei prevederi sunt bazate pe reducerea emisiilor de factori poluanți în mediu, inclusiv a deșeurilor, prin:- identificarea tipului și a cantității de deșeuri,
- menținerea unui bilanț al materialelor si materiilor prime, planificarea producției,
- instruirea personalului în domeniul operării corecte a mașinilor și utilajelor, potrivit căreia se va preveni pierderea de materii prime, materiale și produse și se va reduce consumul de factori energetici,- alegerea echipamentelor tehnologice care să asigure pierderi minime de materii prime,
- conservarea regulată, reglarea și modernizarea echipamentelor,
- prevenirea pierderilor de materie primă, prin asigurarea unor condiții corespunzătoare de depozitare a materiilor prime, a materialelor și produselor,
- efectuarea achizițiilor în ambalaje mari, ceea ce permite reducerea deșeurilor provenite din ambalaje.

În scopul unei bune gestionări a deșeurilor generate pe terenul fabricii, fiecare deșeu în parte este depozitat în mod selectiv, iar apoi transmis unor firme autorizate. Gestionarea deșeurilor este realizata conform legislației UE și naționale.


Date generale despre activitatea desfășuratăProfilul activității desfășurate în cadrul S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. este producția alimentară. Activitatea desfășurată în comun, pe întreaga societate S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. este, conform cod CAEN 1107: producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

Date privind tipurile de deșeuri generate

Industria alimentară este generatoare a două categorii principale de deșeuri care pot fi recuperate și valorificate:

• Deșeuri alimentare (provenite de la prepararea și procesarea alimentelor, materii care nu se pretează consumului sau procesării, resturi, etc.);


• Deșeuri nealimentare (provenite din faza de achiziție a materiilor prime necesare preparării alimentelor, depozitării, ambalării, rezultate în urma desfășurării activităților de curățenie, etc.) și pot fi deșeuri de ambalaje (hârtie, plastic, metal, sticlă), deșeuri de echipamente electrice și electronice DEEE (ex. cuptoare electrice, frigidere, aparate de preparare a cafelei, acumulatori, etc.), ambalaje de detergenți și alte produse de curățenie,deșeuri provenite din activități administrative sau de birou (ex. tonere), etc.

 

 

 deseuri_1.jpg

 

Măsuri privind gestionarea deșeurilor generate pe întreaga societate, în conformitate cu O.U.G. 92/2021


Pe întreaga societate MASPEX ROMÂNIA, deșeurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv, pe categorii și tipuri de deșeuri. Toate categoriile de deșeuri sunt depozitate astfel încât să nu afecteze mediul înconjurător, în recipiente de plastic/metal/saci etc., etichetate corespunzător culorii și codului de deșeu și se evită formarea de stocuri depozitate care ar putea prezenta risc de incendiu, mirosuri, etc.


Locul de depozitare a deșeurilor reciclabile/valorificabile este închis, pe platforma betonata, prevăzut cu un acoperiș și ferit de intemperii. Deșeurile periculoase sunt stocate în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic, închise etanș, pentru prevenirea și reducerea poluărilor accidentale.  La predarea deșeurilor se solicită și sunt păstrate conform legislației, formularele doveditoare privind trasabilitatea deșeurilor periculoase sau nepericuloase.


Transportul deșeurilor se realizează numai de către operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare, în baza H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Măsuri privind prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri generate


Activitățile desfășurate trebuie să țină cont întotdeauna de o ierarhie a opțiunilor de gestionare a deșeurilor, conform figurii următoare:

 

 

 deseuri_2.jpg

 

Operatorii din industria alimentară își pot diminua cantitatea de deșeuri generate, prin aplicarea de bune practici sustenabile pe tot parcursul fluxului tehnologic: aprovizionare, producție și livrare.


Prevenirea producerii de deșeuri, ca primă opțiune, se poate realiza prin alegerea, încă din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Dacă evitarea producerii de deșeuri nu este întotdeauna posibilă, cantitatea de deșeuri generată trebuie minimizată prin reutilizare, reciclare și valorificare energetică. Astfel, colectarea selectivă a deșeurilor în vederea valorificării acestora contribuie la reducerea cantității de deșeuri ce pot fi eliminate prin depozitare.


Modalități pentru reducerea cantităților de deșeuri generate pot fi:
- monitorizarea stocului de produse prin inventarieri săptămânale ale produselor și materiilor prime și prin stocarea adecvată, cu utilizarea prioritară a produselor mai vechi;- achiziționarea, pe cât posibil, a materiilor și materialelor în sistem vrac și în cantități minime, evitându-se stocurile mari;- achiziționarea de materii prime și produse alimentare ambalate în recipiente care generează cantități mici de deșeuri (ambalaje mari, reutilizabile sau returnabile, cutii din carton reciclat, PET-uri reciclabile, etc.)- monitorizarea constantă a pierderilor și a deșeurilor;
- reducerea risipei alimentare;
- informarea personalului și a clienților și prezentarea unor măsuri de reducere a risipei alimentare;
- donarea produselor care se apropie de termenul de expirare unor programe caritabile;
- donarea resturilor alimentare către operatori agricoli locali și pentru hrana animalelor;

Eliminarea efectivă a deșeurilor se realizează de către firme autorizate și specializate în acest domeniu, companii care au autorizație în acest sens – de colectare a deșeurilor. Cu aceste companii sunt semnate contracte de colaborare, pe baza prezentării Autorizației de Funcționare emisă de Agenția de Mediu.

 

Recomandări și oportunitățide viitor

 

S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. întreprinde frecvent o serie de acțiuni de responsabilitate socială, precum campaniile ”Școala Siguranței Tedi” (program social de educație în domeniul siguranței adresat elevilor de clasa I din  școlile românești), ”Cupa Tymbark Junior” (turneu de fotbal pentru copii), ”Spitale colorate” (sponsorizarea renovării saloanelor medicale), Campanii de împădurire (3 ediții actuale de plantații de brazi), astfel încât următorul obiectiv al companiei privind aceste aspecte, constă într-o nouă campanie de conștientizare a importanței prevenirii și reducerii a deșeurilor și a colectării selective, adresată atât publicului larg, cât și copiilor.

De asemenea, pentru a limita epuizarea resurselor și a reduce deșeurile generate, S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. își propune instruirea și stabilirea unui responsabil specializat în managementul deșeurilor, prin investiția în cursuri acreditate, la nivelul întregii companii.

Astfel, societatea are ca obiectiv reducerea cantității de deșeuri proforme, de plastic, prin implementarea și utilizarea de PET-uri reciclabile, extinzând astfel ciclul de viață al produselor prin reintroducerea lor în flux. În același context, atenția se acordă și unor viitoare ambalaje prietenoase cu mediul (reutilizabile, reciclabile, biodegradabile, compostabile și cu un design ecologic), prin utilizarea cât mai mică a materiei prime.

Conform prevederilor legale ale O.U.G. 92/2021, art. 17 pct. b) generatorul de deșeuri trebuie să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării.

Astfel, S.C. MASPEX ROMANIA S.R.L. își impune să respecte prevederile legale și să atingă un nivel optim de pregătire pentru reutilizare și reciclare, în contextul protecției mediului înconjurător.

În procesul de fabricație al diferitelor alimente apar și pierderi colaterale, astfel încât, pentru evitarea risipei alimentare, S.C. MASPEX ROMANIA S.R.L. realizează eliminarea acestor deșeuri prin intermediul firmelor autorizate și specializate în acest domeniu, companii care au autorizație în acest sens – de colectare a deșeurilor. Cu aceste companii sunt semnate contracte de colaborare, pe baza prezentării Autorizației de Funcționare emisă de Agenția de Mediu.

Activitatea industrială nu poate garanta întotdeauna conformitatea produselor, iar cele neconforme sunt ulterior retrase de piață. De asemenea, odată depășit termenul de valabilitate comerciantul are obligația de a retrage produsul și de al trimitere către producător, care trebuie să distrugă acel aliment.

Ca plan de viitor, S.C. MASPEX ROMANIA S.R.L. își propune să reducă eliminarea acestor deșeuri, valorificându-le prin intermediul fermierilor sau deținătorilor particulari de animale, dar și prin asociații pentru protecția animalelor, adăposturi de animale sau organizații care le pot transforma în hrană pentru animale sau pot fi utilizate ca îngrășăminte în sectorul agricol.

În afara metodelor de prevenire a generării deșeurilor prezentate anterior, unitățile din industria alimentară pot apela la programele de donații de alimente, în parteneriat cu organizații caritabile, ca exemplu de bună practică socială, dar și pentru reducerea costurilor de gestionare a deșeurilor.

Alegerea produselor pentru donații se realizează analizând stocurile, prioritare fiind produsele care se apropie de expirarea termenului de valabilitate sau care nu corespund ca produs finit, însă care pot fi utilizate pentru consum. Pentru a respecta principiile sustenabilității, produsele donate trebuie ambalate în recipiente reutilizabile, evitându-se utilizarea de pungi, precum și recipientele nereciclabile.

O variantă ecologică de reciclare a deșeurilor alimentare este compostarea, prelungind ciclul de viață al produselor, contribuind la realizarea unei economii circulare și reducerea cantității de deșeuri produse. Operatorul poate utiliza containere destinate deșeurilor compostabile, etichetate corespunzător, și pot apela la colectori autorizați pentru preluarea acestora

În ceea ce privește valorificarea resurselor regenerabile, S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L. își propune ca țintă de viitor, implementarea unor sisteme complexe de captare a energiei solare și transformarea acesteia în energie electrică, prin intermediul panourilor fotovoltaice. Utilizarea panourilor fotovoltaice au nenumărate beneficii pentru mediul înconjurător, reducând gradul de poluare prin utilizarea resursei solare ca energie regenerabilă, fără emisii toxice. Astfel, utilizarea energiei verzi reprezintă o investiție de viitor fiabilă și economică pentru S.C. MASPEX ROMÂNIA S.R.L.

Cu privire la managementul deșeurilor, pe lângă practicile și măsurile menționate anterior, S.C. MASPEX ROMÂNIA își propune conformarea cu standardele de calitate-mediu, respectiv standardele ISO (14001:2015 și 9001:2015) ca politici de ansamblu, fiind esențiale pentru orice companie care produce, distribuie sau vinde un produs sau un serviciu. Standardele ISO (Organizația Internațională de Standardizare) sunt reprezentate de proceduri care reglementează activitatea companiei în ceea ce privește calitatea, securitatea și mediul din punct de vedere al managementului companiei, stabilindu-se astfel obiective și ținte de viitor precum reducerea impactului asupra resurselor naturale și a materiilor prime, utilizarea resurselor regenerabile, reducerea consumului energetic, managementul deșeurilor, creșterea  eficienței, sustenabilitate și protecția mediului înconjurător.

 

Tabel nr. 1. Măsuri de implementare propuse

 

Nr. Crt.

 

MĂSURA DE IMPLEMENTAT

TERMENUL PROPUS

 

1

Instruirea și stabilirea unui responsabil specializat în managementul deșeurilor, la nivelul întregii companii, prin curs acreditat

 

01.09.2022

 

 

 

 

2

Reducerea eliminarea deșeurilor care nu se pretează consumului sau procesării, valorificându-le prin intermediul fermierilor sau deținătorilor particulari de animale, adăposturi de animale sau organizații care le pot transforma în hrană pentru animale sauutilizare ca îngrășăminte agricole

 

 

 

 

01.08.2022

3

Donații de alimente

Permanent

4

Compostarea deșeurilor

Permanent

 

5

Utilizareenergiei regenerabile (panouri  fotovoltaice)

 

01.03.2024

6

Implementarea standardelor de calitate-mediu

31.12.2022

 

Pentru orice alte informații suplimentare pivind conținutul PLANULUI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A DEȘEURILOR ce aparține companiei noastre, și nu se regăsesc în prezenta sinteză, vă rugăm să vă adresați în scris pe adresa de email m.darvaru@maspex.ro